Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Informace o naší škole

Delimitace a sloučení škol

Ke dni 1.9.2012 došlo k delimitaci střediska Obchodní akademie a sloučení Střední školy energetické a Stavební a Střední zdravotnické školy a vznikl tak nový subjekt Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace.
Všechny studijní obory zůstávají zachovány na všech pracovištích tak, jak tomu bylo doposud.
Informace o změnách ve vedení a kontaktech naleznete v Základních informacích o škole.

Páteřní škola Ústeckého kraje

Dne 1. února 2011 obdržela naše škola Certifikát páteřní školy Ústeckého kraje. O udělenícertifikátu rozhodla Rada ústeckého kraje na svém zasedání dne 5. ledna letošního roku.

Škola, která certifikát obdrží, získá právo používat ke svému názvu dovětek Páteřní škola Ústeckého kraje pro potřeby prezentace školy a náboru.

Informace o projektu Páteřní školy krajského úřadu ZDE (odkaz Vás přesměruje na webové stránky Krajského úřadu Ústeckého kraje).

Certifikát:

Certifikát páteřní školy

Z předání (převzato z webu Krajského úřadu ÚK):

PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTU PÁTEŘNÍ ŠKOLY


Sloučení škol

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace je nově vzniklým školním subjektem zapsaným do Rejstříku škol dnem 1. 9. 2007.

Škola vznikla sloučením:

Obchodní akademie v Chomutově
Integrované střední školy v Údlicích
Odborného učiliště a Praktické školy v Jirkově

Nově vzniklá státní škola je zařazena do systému páteřních škol Ústeckého kraje a je koncipovaná jako střední škola s širokým spektrem vyučovaných oborů. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.

Maturitní obory:

Obchodní akademie (denní nebo dálková forma vzdělávání)
Hotelnictví a turismus (denní forma vzdělávání)
Veřejnosprávní činnost (denní forma vzdělávání)
Podnikání (nástavbové studium po vyučení – denní, dálkové)

Tříleté obory:

Pekař, Cukrář-výroba, Řezník-uzenář
Farmář, Krajinář, Zemědělec-hospodyňka
Kuchař, Kuchař-číšník pro pohostinství, Číšník-servírka
Opravář zemědělských strojů

Tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních-pečovatelské práce, Kuchařské práce, Farmářské práce, Obráběcí práce, Opravářské práce, Zahradnické práce, Zednické práce, Tesařské a truhlářské práce, Malířské, lakýrnické a natěračské práce, Šití oděvů

Dvouleté obory:

Provoz společného stravování, Potravinářská výroba, Obchodní provoz, Zemědělská výroba, Sadovnické a květinářské práce (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Pracoviště Chomutov – obor vzdělání Obchodní akademie. Studium vhodné pro uchazeče, kteří ukončili devítiletou školní docházku a mají zájem o práci v ekonomické či veřejnosprávní oblasti. Žáci mají možnost vykonat během studia státní zkoušky v psaní na stroji. U dálkové formy vzdělávání se konzultace konají jednou týdně v celkovém rozsahu 210 hodin v každém ročníku studia. Dálková forma studia oboru vzdělání 63–41–M/004 Obchodní akademie je pro absolventy tříletých učebních oborů nebo absolventy jiných studijních oborů zkrácena z 5 na 3 roky.

Pracoviště Údlice – Nabídka vyučovaných oborů je rozmanitá jak po stránce odborného zaměření, tak z hlediska návaznosti na předchozí stupeň vzdělání. Absolventi všech oborů mají velmi dobré pracovní uplatnění na domácím trhu práce i v zahraničí, případně si mohou zvyšovat kvalifikaci dalším studiem. V oborech vzdělání Farmář, Farmářské práce a Krajinář je možné získání řidičského oprávnění skupiny B, T, C a svářečské oprávnění v rámci učebních osnov ZDARMA. Žáci gastronomických oborů vzdělání mohou absolvovat specializovaný barmanský kurz. Výuka vyučovaných oborů může probíhat i na jiném z uvedených středisek školy.

Pracoviště Jirkov – je zaměřeno především na poskytování středního vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáky připravuje na výkon dělnických povolání ve stavebnictví, průmyslu a v oblasti služeb. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Součástí pracoviště je i dvouletá praktická škola. Její absolvent získává stupeň středního vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce. Ke studiu na SOU Jirkov se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku bez přijímacích zkoušek. V učebních oborech bezplatné vybavení osobními ochrannými pomůckami, možnost získání řidičského oprávnění typu B. Práce se žáky s VPU (dyslexie, dysgrafie,…). V rámci výuky oboru Kuchařské práce žáci absolvují kurz studené kuchyně. Pro žáky jsou připravovány zahraniční stáže v Itálii a v Německu.

Další informace – Škola má moderní, nově rekonstruovaná pracoviště pro odborný výcvik potravinářských a gastronomických oborů, vlastní pekárnu, provozuje žákovský bufet, dílny pro technické a zemědělské obory. Zemědělské obory mají k dispozici rozsáhlá školní pole, cvičnou zahradu a sad, spolu s technicky zaměřenými obory využívají školní dílny.

Zahraniční praxe – vzdělávací program školy je obohacován konáním odborných praxí v SRN prakticky ve všech oborech vzdělání, škola je zapojena například do projektů programů PHARE a LEONARDO da VINCI.

Rekvalifikační kurzy – ve spolupráci s úřadem práce jsou realizovány kurzy zaměřené na podnikání v zemědělství, práci s PC, šití, strojní obrábění a svářečské kurzy.

Volný čas – bezplatný internet, počítačové učebny pro studium i zábavu, moderní víceúčelová sportovní hala. Škola organizuje řadu akcí zaměřených na všestranný rozvoj mladé osobnosti – sportovní soutěže, podpora zájmové umělecké činnosti žáků, návštěvy divadel, víkendové a prázdninové výlety, letní tábory pro mládež, ekologické aktivity, školní olympijské hry. Ve škole pracují kroužky zaměřené na zájemce o sportovní aktivity, a to volejbal, florbal, košíková, stolní tenis, kalanetika, cvičení na míčích a tradiční posilovna. Oblíbená je také vodácká turistika. Turistický kroužek pořádá během roku celou škálu akcí zaměřených nejen na rekreaci, ale obsahujících i prvky podporující vztah mládeže k životnímu prostředí. Žáci, kteří nemají vztah ke sportu se, mohou realizovat a to v kroužcích zaměřených na umění. Rozšířená je keramika, ale i šití, široké možnosti nabízí i kroužek hudební.

Ubytování s celodenním stravováním: Domov mládeže (Chomutov) a Internát (Jirkov).

Ředitel: Ing. Karel PRAGER, tel. 474 616 201, fax 474 331 903, e-mail: reditel[zavinac]udlice.cz, oacv[zavinac]oacv.cz

Statutární zástupce ředitele: PhDr. Marie KNÍŽOVÁ, tel. 474 616 202, e-mail: knizova[zavinac]udlice.cz

Nová korespondenční adresa školy: Černovická 2901/26, 430 03 Chomutov

IČO školy: 00082520


OACV 2015